Të fundit

Këshilli Gjyqësor në mbrojtje të gjyqtarëve të vet të preferuar

Pas raportimit të Paparacit, Këshilli Gjyqësor i doli në mbrojtje tre gjyqtarëve Faton Bajrami, Franciska Imeri-Zhitia dhe Saranda Bogaj-Shermeti. Të tre këta gjyqtarë janë avancuar në detyrë brenda pak vitesh. Kanë përfituar favore me vendime të KGJK-së.

Me 30 janar, 2024, Këshilli Gjyqësor i Kosovës reagon ndaj një shkrimi të Paparacit, i cili vinte në pah vendimet pro qeveritare të tre gjyqtarëve në Gjykatën Komerciale.

Ky reagim ishte i çuditshëm, dhe jo fort i zakonshëm, pasiqë Këshilli Gjyqësor rrallë e hiq bën reagime të tilla.

Shkrimi i Paparacit kishte ofruar një sërë argumentesh dhe faktesh për të dëshmuar paanshmërinë e këtij shkrimi dhe reagimi i Këshillit Gjyqësor, ishte thirrur në pavarësinë e gjyqësorit dhe gjyqtarëve. Ky do të duhej të ishte parimi në një botë ideale, me ndarje të qartë të pushteteve dhe pavarësi të plotë të gjyqësorit.

Por pse Këshilli si rrallëherë reagon vetëm në mbrojtje të këtyre gjyqtarëve?

A nuk kemi sulme ndaj gjyqtarëve në baza ditore nga partia në pushte, madje edhe nga ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu?

Pse nuk ka reagime ndaj këtyre sulmeve, të cilat për Këshillin Gjyqësor do të duhej të ishin alarmante?

Për të mësuar më tepër, sepse ky reagim i rrallë padyshim ngre dyshime, ne kemi bërë një hulumtim të relacionit të Këshillit Gjyqësor, dhe Gjyqtarëve në fjalë.

Dhe ajo që arritëm të mësojmë, është fakti se vet ky këshill kishte qasje favorizuese ndaj vet këtyre gjyqtarëve. Më poshtë po i listojmë të gjitha emërimet dhe favoret që ky Këshill i ka bërë për këta gjyqtarë.

Nga viti 2018 deri më 2023, Faton Bajrami është avancuar disa herë në pozita. Disa herë të tjera është emëruar në panele hetimore apo është deleguar në funksione në Akademinë e Drejtësisë.

Po ashtu, edhe gjyqtaret Franciska Imeri-Zhitia dhe Saranda Bogaj-Sheremeti janë graduar në Dhomat e Shkallës së Dytë të Gjykatës Komerciale brenda dy vitesh prej kur po ushtronin pozitat e gjyqtareve në Gjykatën Themelore në Prishtinë.

Informatat janë marrë nga faqja zyrtare e KGJK-së.

Emërimet e zotit Faton Bajrami:

KGJK,nr.51/2018

15 mars 2018

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS , në bazë të nenit 108 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 9, paragrafi 2 të Ligjit nr.03/L-223 për  Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Rregullores mbi Organizimin dhe Veprimtarinë e Brendshme të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, si dhe nenit 6, 7 dhe 8 të Rregullores (05/2016) për Rekrutimin, Provimin, Emërimin dhe Riemërimin e Gjyqtarëve, të ndryshuar me Rregulloren (07/2016), në mbledhjen e 200 – të, të mbajtur me 15 mars 2018, nxjerr këtë:

V E N D I M

 1. Anëtarë të Komisionit për Hartimin e Testit Kualifikues emërohen:
 • Faton Bajrami, gjyqtar, Gjykata Themelore Prishtinë, anëtar;

KGJK, Nr.202/2018                                                                                                                       30 nëntor  2018

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS, ( KGJK) në bazë të nenit 108 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 4, paragrafi 1, pika 1.15  të Ligjit Nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës,  nenit 370 të Ligjit  Nr. 04/L-139 për Procedurën Përmbarimore,  dhe  nenit 30 paragrafi 1 të Rregullores mbi Organizmin dhe Veprimtarin e Brendshme të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në mbledhjen e 208-të, të mbajtur më datë  30 nëntor 2018, merr këtë:

V E N D I M

 1. Zëvendës anëtarë të Komisionit Disiplinor për Përmbaruesit Privat propozohen gjyqtarët si në vijim:
 2. Agron Hoxhaj, gjyqtar në Gjykatën Themelore Prizren; dhe,
 3. Faton Bajram , gjyqtar në Gjykatën Themelore Prishtinë.

KG}K, Dr. 12/2019 T.

                                                                                                              24 janar 2019

KESHILLI GJYQESORI KOSOvES,(KGJK), ne baze te nenin 108 te Kushtetutes se Kosoves, nenit 7 parg 1 pika 1.1 dhe 1.24 tc Ligjii (Nr.06/L-055) per Keshillin Gjyqesor re Kosoves. nenit 8 parag I pika 1.2 te Ligjii G’lr.OS/L-095) per Akadernise e Drejtesise, ne mbledbjen e 211-te te mbajtur me date 24 janar 2019. nxjerr kete:

V E N D I M

 1. Anetar i Keshillit Drejtues te Akadernise se Drejtesise emerohet Faton Bajrami ..gjyqtar oe Gjykaten Thernelore ne Prishtine
 2. Mandati i anetarit te Keshillit Drejtues eshte (4) vjet pa mundesi rizgjedhje edhe per nje mandat.
 3. Vendimi hyn ne fuqi me date 24 janar 2019

                                                                      KGJKNr.62/il.Q.l9.!.—–

                                                                                 21 shkurt 201~

( KGJK) ne baze te nenit 108 te Kushtetutës së Republikes se Kosoves, nenit 7 paragrafi 1 pika 1.18 te Ligjit nr. 06/1-055 per Keshillin Gjyqesor te Kosoves, nenit 31 te Ligjit nr. 06/L-054 per Gjykatat, nenit 25 paragrafi 3 te Ligjit nr. 05/1-095 per Akademine e Drejtesise dhe nenit 30 paragrafi 1 te Rregullores mbi Organizmin dhe Veprimtarin e Brendshme te Keshillit Gjyqesor te Kosoves, ne mbledhjen e 214 – te, te mbajtur me 21 shkurt 2Q19,merr kete:

V E N D I M

 1. Propozohen per emerim tek Akademia e Drejtesise rnentoret per gjyqtaret me mandat fillestar, te cilet dote ushtrojne funksionin e tyre ne Gjykatat Themelore te Republikes se Kosoves.
 2. Kandidatet e propozuar per mentor ne lemine penale dhe civile per gjyqtaret me mandat fillestar ne Gjykaten Themelore ne Prishtine, jane si De vijim:
 3. Z. Faton Bajrami, gjyqtar ne Gjykaten Themelore ne Prishtine, propozohet per mentor ne lemine civile;

                                                                       KGJK. Nr. 99/2020

                                                                        Date: 23 qershor 2020

KESHILLI GJYQESOR I KOSOvES (KGJK), ne baze te nenit lOS paragrafi 1 te Kushtetutes se Republikes se Kosoves, nenit 7 paragrafi 1 pika 1.12, 1.14, te Ligjit N r. 06/L-OSS per Keshillin Gjyqesor te Kosoves, nenit 12 te Ligjit per Pergjegjesin Disiplinore te Gjyqtareve dhe Prokuroreve, dhe nenit 11 dhe 12 te Rregullores OS/2019 per Proceduren Disiplinore te Gjyqtareve, ne mbledhjen e 234- te, te mbajtur me date 23 qershor 2019, mori kete:

V E N D I M

 1. Miratohet lista e gjyqtareve per te qene pjese e Paneleve Hetimore sic eshte parapare me Ligjin Nr. 06/L-OS7 per Pergjegjesin Disiplinore te Gjyqtareve dhe Prokuroreve.
 2. Lisat e gjyqtareve te perzgjedhur per te sherbyer ne Panele Hetimore ne piken I do te kene mandat prej l(nje) viti dhe jane si ne vijim:
 3. Faton Bajrami, gjyqtar, Gjykata Themelore ne Prishtine;

Arsyetim

. Keshilli Gjyqesor i Kosoves ne mbledhjen e mbajtur me 23 qershor 2020, ka shqyrtuar listen e gjyqtareve te propozuar nga kryetaret e gjykatave per te qene pjese e listes se Paneleve Hetimore me mandat nje (I) vjecar, sic parashihet me Ligjin Nr.06/L-057, per Pergjegjesine Disiplinore te Gjyqtareve dhe Prokuroreve dhe Rregulloren 05/2019 per Proceduren Disiplinore te Gjyqtareve .Pasi ka shqyrtuar dhe verifikuar listen e gjyqtareve te propozuar nga Kryetaret e Gjykatave, konform nenit 11 te Rregullores 05/2019 per Proceduren Disiplinore te Gjyqtareve, te njejten e ka miratuar me shurnice te votave.

                               KGJK. Nr.12112021

Date: 30 prill 2021

KESHILLI GJYQESOR I KOSOVES (KGJK), ne baze te nenit 108 te Kushtetutes se Republikes se Kosoves, nenit 7 paragrafi 1 dhe 1.14 i Ligjit Nr. 06/L-055 per Keshillin Gjyqesor te Kosoves, nenit 12 te Ligjit per Pergjegjesin Disiplinore te Gjyqtareve dhe Prokuroreve, ne mbledhjen e 253-te, te mbajtur me date 30 prill 2021, nxjerr kete:

V E N D I M

Anetare per te sherbyer ne Panelin Hetimor ne lenden Nr.AD/KGJKl06/2021/GJTHPE-AD/GJTHPE.nr.5/21, caktohen gjyqtaret:

Faton Bajrami, gjyqtar ne Gjykaten Themelore ne Prishtine, anetar rezerve;

Vendimi hyn ne fuqi me date 30 prill 2021.

KGJKnr. 160/2021 

Date: 7 qershor 2021

KESHILLI GJYQESOR I KOSOVES (KGJK), ne baze te nenit 108 te Kushtetutes se Republikes se Kosoves, nenit 7 te Ligjit Nr. 06/L-055 per Keshillin Gjyqesor te Kosoves, Vendimit KGJK.nr.114/2021 i dates 23 prill 2021, ne mbledhjen e 256-te, te mbajtur me date 7 qershor 2021, nxjerr këtë:

V E N D I M

Formohet grupi punues per perkrahjen e perfaqesuesit te KGjK-se te caktuar ne grupin punues te Ministrise se Drejtesise per ceshtjen e Vetingut, ne kete perberje

 • Faton Bajrami, gjyqtar, Gjykata Themelore ne Prishtine;

KGJK.nr.6112022

Date: 24 shkurt 2022

KESHILLI GJYQESOR I KOSOVES (KGJK), ne baze te nenit 108 te Kushtetutes se .Republikes seKosoves, nenit 7 paragrafi 1 pika 1-.1″I.6,” , .I.9; I. 14 dhe neni 27 i Ligjit Nr. ’06/L~ 055 per Keshillin Gjyqesor te Kosoves, neni 32 paragrafi 1 pika 1.4 dhe nenit 35 paragrafi 1 pika I.2 te Ligjit Nr. 06/L-054 per Gjykatat, si dhe Rregullores 0112014 per proceduren e ngritjes ne detyre per gjyqtar, ne takimin 278-te, te mbajtur me date 24 shkurt 2022, nxjerr kete:

V E N D I M

 1. Faton Bajrami, gjyqtar ne Gjykaten Themelore Prishtine, avancohet ne poziten gjyqtar ne Gjykaten e Apelit.
 2. Bajrami, do te filloj punen ne Gjykaten e Apelit nga data 1 mars 2022.
 3. Vendimi hyn ne fuqi me date 24 shkurt 2022.

Arsyetim

Keshilli Gjyqesor i Kosoves, me vendimin KGJK.nr. 194/2021, ka shpallur konkurs te brendshem per njembedhjete (11) pozita te lira per gjyqtar ne Gjykaten e Apelit.

Paneli per Shqyrtimin e Aplikacioneve dhe Intervistim, i ka rekomanduar Keshillit, gjyqtarin Faton Bajrami, qe te avancohet ne poziten gjyqtar ne Gjykaten e Apelit

KGJK, me date 24 shkurt 2022, pas shqyrtimit te rekomandimit te Panelit per Shqyrtimin e Aplikacioneve dhe Intervistim te kandidateve per poziten gjyqtar ne Gjykaten e Apelit, vendosi si ne dispozitiv te ketij vendim.

KGJK.nr.11112022

Date: 10 mars 2022

KESHILLI GJYQESOR I KOSOVES (KGJK), ne baze te nenit 108 te Kushtetutes se Republikes se Kosoves, neni 7 te Ligji Nr. 06/L-055 per Keshillin Gjyqesor te Kosoves, nenin 8 paragrafi 1 pika 1.2 dhe paragrafi 2 i Ligjit Nr. 05/L-095 per Akademine e Drejtesise, ne takimin 280-te, te mbajtur me 10 mars 2022, merr kete:

V E N D I M

Znj. Valbona Musliu Selimaj, gjyqtare ne Gjykaten Themelore Prishtine, emerohet anetare e Keshillit Drejtues te Akadernise se Drejtesise, nga radhet e gjyqtareve tc Gjykatave Themelore

Arsyetim

Keshilli Gjyqesor i Kosoves me date 1 mars 2022, ka pranuar njoftimin nga z. Faton Bajrami, gjyqtar ne Gjykaten e Apelit, per pushimin e mandatit si anetar i Keshillit Drejtues ne Akadernine e Drejtesise, per shkak se me rastin e ernerimit si anetar ne KD, ka qene perfaqesues i gjyqtareve te gjykatave themelore, prandaj, me rastin e avancimit te tij ne poziten e gjyqtarit ne Gjykaten e Apelit, i njejt! ka njoftuar Keshillin per pushim te mandatit.

KGJK.nr.237/2022

Date: 31 maj 2022

KESHILLI GJYQESOR I KOSOVES (KGJK), ne baze te nenit 108 te Kushtetutes se Republikes se Kosoves, nenit 7 paragrafi 1 pika 1.1, 1.6, 1.9, 1.14 dhe neni 27 i Ligjit Nr. 06/L055 per Keshillin Gjyqesor te Kosoves, nenit 15 te Ligjit Nr. 08/L-0 15 per Gjykaten Komerciale, si dhe Rregullores 0112014 per proceduren e ngritjes nc detyre per gjyqtar, ne mbledhjen 288-te, te mbajtur me date 31 maj 2022, nxjerr kete:

V E N D I M

 1. Z. Faton Bajrami, gjyqtar ne Gjykaten e Apelit, ernerohet ne poziten gjyqtar ne Dhomen e shkalles se dyte te Gjykates Komerciale.
 2. Z. Bajrami, do te filloj punen ne Gjykaten Komerciale nga data 1 qershor 2022
 3. . Vendimi hyn ne fuqi me date 31 maj 2022.

Emërimet e gjyqtares Franciska Zhitija Imeri:

KGJK.nr.S7/2022

Date: 24 shkurt 2022

KESHILLI GJYQESOR I KOSOvES (KGJK) , ne baze te nenit 108 te Kushtetutes se Republikes se Kosoves, nenit 9-paragrafi-1 pika 1.1,-1.6, -1.9, 1:14 dhe neni-27 i Ligjit Nr. 06/L~ 055 per Keshillin Gjyqesor te Kosoves, neni 32 paragrafi 1 pika 1.4 dhe nenit 35 paragrafi 1 pika 1.2 te Ligjit Nr. 06/L-054 per Gjykatat, si dhe Rregullores 01/2014 per proceduren e ngritjes ne detyre per gjyqtar, ne takimin 278-te, te mbajtur me date 24 shkurt 2022, nxjerr kete

VENDIM

 1. Franciska Zhitija – Ymeri, gjyqtare ne Gjykaten Themelore Prishtine, avancohet ne poziten gjyqtare ne Gjykaten e Apelit.
 2. Zhitija – Ymeri, do te filloj punen ne Gjykaten e Apelit nga data 1 mars 2022.
 3. Vendimi hyn ne fuqi me date 24 shkurt 2022.

ARSYETIM

Keshilli Gjyqesor i Kosoves, me vendimin KGJK.nr.194/2021, ka shpallur konkurs te brendshern per njembedhjete (1I) pozita te lira per gjyqtar ne Gjykaten e Apelit.

Paneli per Shqyrtimin e Aplikacioneve dhe Intervistim, i ka rekomanduar Keshillit, gjyqtaren Franciska Zhitija Ymeri, qe te avancohet ne poziten gjyqtar ne Gjykaten e Apelit

KGJK, me date 24 shkurt 2022, pas shqyrtimit te rekomandimit te Panelit per Shqyrtimin e Aplikacioneve dhe Intervistim te kandidateve per poziten gjyqtar ne Gjykaten e Apelit, vendosi si ne dispozitiv te ketij vendim.

KGJK.nr.140/2022

Date: 13 prill 2022

KESHILLI GJYQESOR I KOSOvES (KGJK), ne baze te nenit 108 te Kushtetutes se Republikes se Kosoves, nenit 7 te Ligjit Nr. 06/L-055 per Keshillin Gjyqesor te Kosoves, nenit 3 te Ligjit nr. 05/L-092 per ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit nr. 04/L-042 per Prokurimin Publik te Republikes se Kosoves, i ndryshuar dhe plotesuar me Ligjin nr. 04/L-237 dhe me Ligjin nr. 05/L-068, ne mbledhjen 282-te, te mbajtur me 13 prill 2022, merr kete:

VENDIM

. Emerohen anetaret ne Organin Perzgjedhes te Pavarur, per perzgjedhjen e kandidateve per kryetar dhe anetar te Organit Shqyrtues te Prokurimit (OSHP), si ne vijim:

 1. Franciska Zhitija Ymeri, gjyqtare ne Gjykaten e Apelit te Kosoves;
 2. Vendimi hyn ne fuqi me 13 prill 2022.

KGJK.nr.236/2022

Date: 31 maj 2022

KESHILLI GJYQESOR I KOSOvES (KGJK), ne baze te nenit 108 te Kushtetutes se Republikes se Kosoves, nenit 7 paragrafi 1 pika 1.1, 1.6, 1.9, 1.14 dhe neni 27 i Ligjit Nr. 06/L055 per Keshillin Gjyqesor te Kosoves, nenit 15 te Ligjit Nr. 08/L-015 per Gjykaten Komerciale, si dhe Rregullores 0112014 per proceduren e ngritjes ne detyre per gjyqtar, ne mbledhjen 288-te, te mbajtur me date 3 Imaj 2022, nxjerr kete:

VENDIM

 1. Franciska Zhitija Ymeri, gjyqtare ne Gjykaten e Apelit, ernerohet ne poziten gjyqtare ne Dhomen e shkalles se dyte te Gjykates Komerciale.
 2. Zhitija Ymeri, do te filloj punen ne Gjykaten Komerciale nga data 1 qershor 2022.
 3. Vendimi hyn ne fuqi me date 31 maj 2022.

Emërimet e Gjyqtarës Saranda Bogaj Sheremeti

KGJKnr.119/2021

Date: 30 priIl2021

KitSHILLI GJYQESOR I KOSOVES (KGJK), ne baze te nenit 108 te Kushtetutes se Republikes se Kosoves, nenit 7 te Ligjit Nr. 06/L-055 per Keshillin Gjyqesor te Kosoves, nenit 16 paragrafi 1 i Rregullores nr. 03/2020 mbi Organizimin dhe Veprimtarine e Keshillit Gjyqesor te Kosoves, ne mbledhjen e 253-te, te mbajtur me date 30 prill 2021, merr kete:

VENDIM

Miratohet rekomandimi i Komisionit per Administrimin e Gjykatave, per formimin e grupit punues per shqyrtimin dhe finalizimin e draft Rregullores per caktimin e norrnes se punes se gjyqtareve, ne perberje si ne vijim:

 1. Saranda Bogaj – Sheremeti, gjyqtare ne Gjykaten Themelore Prishtine,
 2. Vendimi hyn ne fuqi me date 30 prill 2021

KGJI(. Nr. 149/2021

 Date: 26 maj 2021

KESHILLI GJYQESOR I KOSOVES (KGJK), ne baze te nenit 105 paragrafi 1 te Kushtetutes se Republikes se Kosoves, nenit 7 paragrafi 1 pika 1.12,1.14, te LigjitNr. 06/L-055 per Keshillin Gjyqesor te Kosoves, nenit 12te Ligjit per Pergjegjesin Disiplinore te Gjyqtareve dhe Prokuroreve, dhe nenit 11 dhe 12 te Rregullores OS/2019 per Proceduren Disiplinore te Gjyqtareve, ne mbledhjen e 255- te, te mbajtur me date 26 maj 2021, mori kete:

VENDIM

 1. Miratohet lista e gjyqtareve per te qene pjese e Paneleve Hetimore sic eshte parapare me Ligjin Nr. 06/L-057, per Pergjegjesin Disiplinore te Gjyqtareve dhe Prokuroreve.
 2. . Lista e gjyqtareve te perzgjedhur per te sherbyer ne Panele Hetimore ne piken I te ketij vendimi do te kene mandat tre (3) vjecar dhe jane si ne vijim:
 3. Saranda Bogaj-Sheremeti, Gjyqtare, Gjykata Themelore ne Prishtine;

KGJK.nr.239/ 2022

Date: 31 maj 2022

KitSHILLI GJYQESOR I KOSOVES (KGJK), ne baze te nenit 108 te Kushtetutes se Republikes se Kosoves, nenit 7 paragrafi 1 pika 1.1, 1.6, 1.9, 1.14 dhe neni 27 i Ligjit Nr. 06/L055 per Keshillin Gjyqesor te Kosoves, nenit 15 to Ligjit Nr. 08/L-015 per Gjykaten Komerciale, si dhe Rregullores 0112014 per proceduren e ngritjes nc detyre per gjyqtar, ne mbledhjen 288-te, te mbajtur me date 31 maj 2022, nxjerr kete:

VENDIM

 1. Saranda Bogaj Sheremeti, gjyqtare ne Gjykaten Themelore Prishtine, avancohet ne poziten gjyqtare ne Dhomen e shkalles se dyte te Gjykates Komerciale.
 2. Bogaj Sheremeti, do te filloj punen ne Gjykaten Komerciale nga data 1 qershor 2022 ..
 3. Vendimi hyn ne fuq i me date 31 maj 2022.

KGJK.nr.409/2022

Date: 3 nentor 2022

KESHILLI GJYQESOR I KOSOvES (KGJK), ne baze te nenit 108 te Kushtetutes se Republikes se Kosoves, nenit 7, nenit 30 paragrafi 4 te LigjitNr. 06/L-055 per Keshillin Gjyqesor te Kosoves, nenit 14 paragrafi 3 dhe 4 te Ligjit nr. 06/L-054 per Gjykatat, nenit 12 te Rregullores nr. 02/2020 per Organizirnin dhe Veprimtarine e Brendshme te Gjykatave te Republikes se Kosoves, ne mbledhjen e 297-te, te mbajtur me date 3 nentor 2022, merr kete:

VENDIM

 1. Saranda Bogaj Sheremeti, gjyqtare ne Gjykaten Komerciale, caktohet nenkryetare e Gjykates Komerciale.
 2. Mandati i znj. Bogaj – Sheremeti, si nenkryetare e gjykates eshte i njejte me mandatin e kryetarit te gjykates, sic percaktohet me nenin 14 paragrafi 3 te Ligjit nr. 06/L-054 per Gjykatat.
 3. Vendimi hyn ne fuqi me date 3 nentor 2022.

 

Video nga Paradoks

Ekskluzive: I kërkuar nga Interpoli për vr’asjen që tronditi Norvegjinë - misteri i njeriut që sillej në Ferizaj me katër identitete të rreme

Klikoni KËTU për t’u bërë pjesë e kanalit zyrtar të Paparacit në Viber.

Subscribe në kanalin zyrtar të Paparacit - Kliko KËTU

Të fundit

TË TJERA

Qëndro i informuar

Për të mos ju ikur asnjë lajm, regjistrohu në Paparaci